همایش ملی دانشگاه کارآفرین و تعامل با صنعت و جامعه در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد

۲۴ آبان ۱۳۹۶ | ۱۳:۱۸ ۳

این همایش باهدف برجسته ساختن دستاوردها، اهداف و برنامه‌های دانشگاه سیستان و بلوچستان به عنوان یک دانشگاه کارآفرین و واکاوی راهبردهای دانشگاه در تعامل و پاسخگویی به مسائل صنعت و جامعه برگزار شد.