سومین کارگاه آموزشی سامانه توسعه یافته شبکه آزمایشگاه های علمی ایران(شاعا) در وزارت علوم تحقیقات و فناوری برگزار شد.

۳۰ آبان ۱۳۹۶ ۳

سومین کارگاه آموزشی سامانه توسعه یافته شبکه آزمایشگاه های علمی ایران (شاعا) در وزارت علوم تحقیقات و فناوری برگزار شد.