بازدید از مراکز آموزش عالی استان همدان ۸ آبان ماه ۱۳۹۹

۲۴ اسفند ۱۳۹۹ ۸

بازدید جناب آقای دکتر رحیمی معاون محترم پژوهش و فناوری به همراه جناب آقای دکتر نیسی مدیرکل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی و فناوری از مراکز آموزش عالی استان همدان ۸ آبان ماه سال جاری