اخبار - آرشیو

کتاب استقرار نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست در آزمایشگاه ها و کارگاه منتشر شد

کتاب استقرار نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست در آزمایشگاه ها و کارگاه منتشر شد

کتاب استقرار نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست در آزمایشگاه ها و کارگاه به قلم دکتر محمد صادق علیائی، معاون دفتر حمایت و پشتیبانی پژوهش و فناوری و دبیر شبکه آزمایشگاه های علمی ایران و دکتر محمد حسین رسولی فرد عضو هیأت علمی و مدیر آزمایشگاه مرکزی دانشگاه زنجان تألیف و منتشر شد.

ادامه مطلب