مصوبات شورای هماهنگی و برنامه‌ریزی مناطق ده گانه پژوهش و فناوری کشور

تعداد بازدید:۱۶۳۶

منطقه

تاریخ

مصوبات

کتاب

یک

۱۴ تیر ۱۳۹۶

لینک دانلود

لینک دانلود

دو

لینک دسترسی  

 

سه

۱۲ آبان ۱۳۹۵

لینک دانلود

لینک دانلود

چهار

۳ شهریور ۱۳۹۵

لینک دانلود

۹۷/۷/۲۵

لینک دانلود

صفحه اختصاصی

پنج

۲۳ دی ۱۳۹۴

لینک دانلود

لینک دانلود

شش

لینک دسترسی

   

هفت

۵ اسفند ۱۳۹۴

لینک دانلود

لینک دانلود

هشت

۱۴ بهمن ۱۳۹۴

لینک دانلود

لینک دانلود

نه

۷ آبان ۱۳۹۴

لینک دانلود

صفحه

ده

تشکیل نشده است